Revision history of "Category:Applications/cs"

From Openmoko

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:19, 28 October 2009Kukide (Talk | contribs)‎ . . (+504)‎ . . (New page: {{Languages|:Category:Applications}} Kategorie Aplikace pro Openmoko, včetně některých aplikací, které ještě nebyly vyvinuty. Naše referenční měřítko pro kategorie zde je [h...)
Personal tools